Krav for at rejse til Kina (Covid 19)

Krav for at rejse til Kina (Covid 19)

KINA

(Opdateret 17. maj 2021)

KRAV TIL REJSENDE DER REJSER TIL KINA:

Bemærk, at adgangsbegrænsninger kan ændres med kort varsel. Man er selv ansvarlig for at sikre, at man får adgang til det land, man rejser fra, til eller er i transit gennem.

Sinex Rejser vil opdatere kravene for at rejse til Kina løbende.

 • Alle udenlandske passagerer der rejser til Kina, skal have et visum, der er udstedt efter 28MAR2020. Visum via Det kinesiske visumkontor i København. Se mere på denne hjemmeside.
 • Alle passagerer (inklusive kinesiske statsborgere) skal udfylde en elektronisk sundhedserklæring inden rejsen og bevise, at de har udfyldt formularen inden ombordstigning. Beviset skal også vises til myndighederne ved ankomsten til Kina. Beviset er et print / eller screenshot af den QR-kode, man modtager, efter man har udfyldt den elektroniske erklæring. Man udfylder formularen via en af følgende måder: WeChat, Mobile App (Android / iOS-versioner (tilgængelige) eller på nedenstående web (mest brugte) http://health.customsapp.com/home/pages/index/index.html
 • Man skal udfylde en elektronisk sundhedserklæringsformular, når man har tjekket ind på sin flyrejse til Kina, da man bliver bedt om at at indtaste ens faktiske sædenummer (sæde man sidder på i flyveren) i formularen. Sundhedserklæringen er kun gyldig i en begrænset periode, så udfyld ikke formularen for tidligt, især hvis man har lang transfertid i f.eks. København.
 • Sørg for at have QR-koden (man modtager QR-koden, når man har udfyldt formularen for sundhedserklæring), (Man bliver bedt om ens e-Mail for at modtage den krævede QR-kode), da man skal præsentere den for flyselskabet på tidspunktet for ombordstigning på flyet fra København til Kina. Man kan se, hvilke dokumenter du har brug for her. 

OPDATEREDE KRAV TIL CORONAVIRUS TESTING

 • Alle passagerer, der rejser fra København til Kina, skal have en negativ COVID-19-test og en negativ IgM-antistoftest. Begge prøver skal udstedes højst (tidligst) 48 timer før afgang. (I Danmark kan man tage begge test i forbindelse med at få lavet en test)
 • Alle passagerer, der rejser via København (transit) til Kina, skal have en negativ Coronavirus (COVID-19) nukleinsyretest og en negativ IgM-antistoftest udstedt højst (tidligst) 48 timer før afgang. Denne yderligere test skal tages på et anlæg i transitlandet (CPH, Danmark). (Tages i Københavns Lufthavn)
 • COVID-19-nukleinsyretesten og den negative IgM-antistoftest skal udføres på et anlæg, der er udpeget eller anerkendt af den oversøiske kinesiske ambassade / konsulat i det land, hvor man starter sin rejse (kontakt den lokale kinesiske ambassade for detaljer). Link til den kinesiske ambassade i Danmark. https://www.fmprc.gov.cn/ce/cedk/eng/
 • Man skal sende oplysninger om ens negative COVID-19 test og den negative IgM antistoftest sammen med en skannet kopi af ens pas og flyoplysninger (via e-mail eller WeChat) til den lokale kinesiske ambassade / konsulat i det land, hvor man starter rejsen.
 • En særlig sundhedskode (for kinesiske statsborgere) eller en godkendt formular for sundhedserklæring (for udenlandske statsborgere) skal modtages fra den lokale kinesiske ambassade / konsulat inden rejsen.
 • Flyselskabet vil kontrollere sundhedskoder / -formularer på tidspunktet for ombordstigning – undladelse af at få en sundhedskode / formular fra ambassaden inden rejsen eller at have en kode / formular, der udløber inden personen ankommer til Kina, vil resultere i nægtet boarding af flyet. Man kan se beskrivelse og billeder over de krævede dokumenter her.
 • Bemærk: Hvis man rejser til Kina via København (transit) fra og med 07NOV2020, skal man blive testet for Coronavirus og få et negativt testresultat, ikke kun i dit land, hvor man rejser fra, men også i en evt. transitlufthavn.
 • På grund af dette krav skal man planlægge tilstrækkelig tid til at opnå og få valideret de to Covid-19-tests fra ambassaden i transitlandet (inklusive ventetid).
 • Kunder fra indenrigsflyvninger i Danmark, der overgår til flyrejser fra København til Kina, er ikke forpligtet til at blive testet i Københavns lufthavn, hvis man allerede har en test, der ikke er ældre end 48 timer fra den oprindelige destination i Danmark.
 • En temperaturkontrol udføres ved gaten for ombordstigning i København.
 • Dem, der ikke opfylder de kinesiske myndigheders sundhedskrav, og dem der viser symptomer på COVID-19, nægtes boarding.
 • Ved ankomsten til Kina vil man blive testet for COVID-19, og man vil blive sat i karantæne i 14 dage for egne omkostninger på bestemte steder.
 • Udpeget test sted i Københavns lufthavn der er godkendt af kinesiske myndigheder: Se her 

Bemærk: På grund af kravene fra de kinesiske myndigheder vil der være en embargo for dyr i bagagerum (AVIH), kæledyr i kabine (PETC) og kørestol, når det ikke er ledsaget (WCHC – Passager er helt immobile), til rejse til Shanghai (PVG). Reglen er gyldig indtil videre (opdater 06OCT20).

Eventuelle omkostninger i forbindelse med afvist boarding er den rejsendes egne.

information

CHINA

(Updated 17MAY21)

Requirements for customers traveling to China:

Please note that entry restrictions may be subject to change on short notice. You are responsible for ensuring that you are allowed entry into the country you are travelling from, to or are in transit through. 

 • All Foreign passengers must hold a visa that has been issued after 28MAR2020. See IATA website for exemptions and more info. 
 • All passengers (including Chinese nationals) are required to complete an electronic Customs Health Declaration Form prior to travel and show proof of having completed the form before boarding. The proof must also be shown to authorities upon arrival in China. The proof is a print/ or screenshot of the QR code that you receive when you have completed the electronic declaration.
 • You complete the form via one of the following channels: WeChat, Mobile App (Android/ iOS versions available), or at http://health.customsapp.com/home/pages/index/index.html 
 • Please complete your Electronic Health Declaration form only after you have checked-in on your flight to China, as you will need to enter your actual seat number in the form. The health declaration is only valid for a limited time, so don’t complete the form to early, especially if you have long transfer time in Copenhagen. Please have the QR code (you receive the QR code when you have completed the Health declaration form) available, as you must present it to the airline at the time of boarding the flight from Copenhagen to China. You can see what documents you need 
 • Please note that the online form does not accept all email addresses (you need to submit your email address to receive the required QR-code). If you are not able to complete the online declaration successfully, kindly use WeChat or download the Mobile App.


  UPDATED REQUIREMENTS FOR CORONAVIRUS TESTING

 • All passengers traveling from Copenhagen to China must hold a negative COVID-19 nucleic acid test result and a negative IgM anti-body test. Both tests must be issued at most (earliest) 48 hours before departure. 
 • All passengers traveling in transfer via Copenhagen to China must hold an additional negative Coronavirus (COVID-19) nucleic acid test and a negative IgM anti-body test issued at most (earliest) 48 hours before departure. This additional test must be taken at a facility in the transit country (CPH, Denmark).
 • The COVID-19 nucleic acid test and the negative IgM anti-body test shall be carried out at a facility designated or recognized by the overseas Chinese Embassy/ Consulate in the country where you start your journey (please contact the local Chinese Embassy for details). Link to the Chinese embassy in Denmark 
 • You must send information regarding your negative COVID-19 test and the negative IgM anti-body test together with a scanned copy of your passport and flight details (via email or WeChat), to the local Chinese embassy/consulate in the country where you start your jorney.
 • A special Health Code (for Chinese nationals) or an Embassy endorsed Health Declaration Form (for foreign nationals) must be obtained from the local Chinese Embassy/Consulate before travel.
 • SAS will check the health codes/forms at time of boarding – failure to obtain a health code/form from the embassy prior to travel or holding a code/form that will expire before the person arrives in China, will result in denied boarding from the flight. You can see description and pictures over the required documents 
 • Note: As of 07NOV2020, if you travel to China via Copenhagen, you need to get tested for Coronavirus and get a negative test result, not only in the country of your departure, but also at your transit airport. For test facilities see below. 
 • Due to this requirement, plan enough time to obtain and validate the two Covid-19 tests by the Embassy in the transit country (including waiting time).
 • Customer from domestic flights in Denmark transferring to flights from Copenhagen to China are not required to be tested at Copenhagen airport if you already have a test not older than 48 hours from your origin destination in Denmark.
 • A temperature check will be performed at the departure gate in Copenhagen. 
 • Those not fulfilling the health requirements set by the Chinese authorities and those showing symptoms of COVID-19 will be denied boarding.
 • Upon arrival in China you will be tested for COVID-19 and you will be quarantined for 14 days at your own cost in designated places. 
 • Designated Testing Service Copenhagen Airport authorized by Chinese Authorities: https://system.easypractice.net/book/covid19 

Note: Due to the requirements from the Chinese authorities there will be an embargo for Animal in luggage compartment (AVIH), Pet in cabin (PETC) and wheelchair, when unescorted (WCHC – Passenger is completely immobile), for travel to Shanghai (PVG). The embargo is valid until further (upd 06OCT20).

Any costs in connection with refused entrance will be imposed on the passenger.

Tilmeld til Nyhedsbrev.

Udfyld venligst formular til højre, for at modtage Sinex Rejsers Nyhedsbreve.

Tak for tilmelding

Sinex Rejser
Vester Farimagsgade 1
1606 København V.
Tlf.: 33882266
rejser@sinex.dk

Sinex Rejser er medlem af Rejsegarantifonden

tilbage til Krav for at rejse til Kina (Covid 19)

Krav for at rejse til Kina (Covid 19) Udflugter

Bestil rejse

Bestilling af rejse med Sinex Rejser

Angiv venligst nedenstående informationer vedrørende den rejse man gerne vil bestille

Vi sender indenfor 24 timer en ordrebekræftelse samt en depositumsfaktura

Se iøvrigt Sinex Rejsers betingelser vedrørende salg af rejser ved at klike på menu:

PRAKTISK INFORMATION